НОАН Дезинфектант

НОАН дезинфектант

Дезинфектант за животновъдни и птицеферми

Бактерицид, вирусоцид

СЪСТАВ НА МЛ:

Глутаралдехид......................................................... 150 mg

Дидецилдиметиламониев хлорид............................... 100 mg

Ексципиенти, q.s.

Съдържа D-лимонен

 

ДЕЙСТВИЕ:Биоцид с бактерицидно и ограничено вирусоцидно действие за дезинфекция на непорьозни повърхности и предмети във ветеринарната област, вкл. дезинфекционни бариери.

 

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА: За професионална употреба.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

От биоцида се изготвят работни разтвори със следните концентрации и експозиции:

Действие

Работен разтвор

Време на въздействие

бактерицидно

 0.1 – 0.3%

30 минути

вирусоцидно

 1.0 – 2.0%

30 минути

 

Третирането се извършва при отсъствие на животни.

Третирането става чрез забърсване, опръскване или потапяне при добро вентилиране или проветряване на помещението. Всички повърхности трябва да останат влажни до изтичане времето на въздействие, т.е. възможни са и допълнителни нанасяния на разтвора.

Работният разтвор в дезинфекционни бариери трябва да се сменя при замърсяване или максимум на 48 часа.

При дезинфекция на големи повърхности е необходимо проветряване в рамките на 12 часа преди да бъдат въведени животните.

Работници, страдащи от кожни и респираторни алергии, да не участват в процесите, в които се използва биоцида.

 

КАРАНТИНЕН ПЕРИОД: 24 часа.

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИЯ ИЛИ ЗЛОПОЛУКА:Клиничните прояви, които могат да възникнат в случай на експозиция и / или данни за контакт, са: от дразнене до корозия на кожата, очите, лигавиците, дихателните и стомашно-чревния тракт със силна болка и риск от стомашна перфорация ( липсата на видими изгаряния в устната кухина не изключва наличието на изгаряния на хранопровода). Химична пневмония чрез аспирация и метаболитна ацидоза. Реакции на свръхчувствителност в кожата и дихателните пътища.

 

ПЪРВА ПОМОЩ:Изведете пострадалия от третираната зона и свалете замърсените дрехи. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Измийте обилно с вода най-малко 15 минути. Не забравяйте да извадите контактната леща. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте кожата  обилно с вода и сапун, без да търкате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалият може да преглътне, не се появява кашлица и приемът е по-малък от един час, направете промивка на устата с вода. Разреждането с вода или мляко е подходящо, ако не се е появило повръщане. Дръжте пострадалия в покой на топло. Контролирайте дишането. Ако е необходимо, приложете изкуствено дишане. В случай на безсъзнание, обърнете пострадалия на хълбок,главата по-ниско от останалата част на тялото и коленете полусвити. Заведете пострадалия в болница и носете етикета или контейнера, ако е възможно.

Никога не оставяйте пострадалия сам

 

СЪВЕТ КЪМ ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ: При поглъщане оценете ефективността от ендоскопия. Противопоказание: Сироп от Ipecac. Активен въглен и неутрализация Симптоматично и поддържащо лечение.

АКО Е НЕОБХОДИМА МЕДИЦИНСКА НАМЕСА, НОСЕТЕ ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА ИЛИ КОНТЕЙНЕРА. КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С  НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

 

КЛАСОВЕ И КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ

Запалими течности, категория 3, Н226.

Остра токсичност (орална), категория 4, Н302.

Остра токсичност (инхалаторна), категория 3, Н331.

Корозия/дразнене на кожата, категория 1В, Н314.

Сенсибилизация -  респираторна, категория 1, Н334.

Сенсибилизация - кожна, категория 1А, Н317.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, наркотични ефекти, Н336

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, Н400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 2, Н411

 

ПИКТОГРАМИ И СИГНАЛНИ ДУМИ

ОПАСНО

     GHS02         GHS06           GHSO5         GHS08         GHS09        GHS07

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H226 Запалими течност и пари.

H302 Вреден при поглъщане.

H331 Токсичен при вдишване.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозноувреждане на очите.

H317Може да причини алергична кожна реакция.

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми илизатруднения в дишането при вдишване.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H410 Силно токсичен за водните организми.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUH071 Корозивен за дихателните пътища.

 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри,открит пламък и други източници на запалване.Тютюнопушенето забранено..

P270+P260+P271 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.Не вдишвайте изпарения.Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

P280+P264+P284 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/

предпазни очила/предпазна маска за лице.Да се измият ръцете и лицето старателно след употреба. Носете средства за защитана дихателните пътища.

P403+P233+P235+P405 Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен.Да се държи на хладно. Да се съхранява под ключ.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в в съответствие с локалното/регионалното/националното/международното законодателство.

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАКОВКАТА:Празните контейнери трябва да се унищожават според техните опасни характеристики и в съответствие с действащите разпоредби чрез оторизирани оператори за управление на отпадъци.

 

ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА ОТ ПОВЪРХНОСТИ, КОИТО СА В КОНТАКТ С ХРАНИ.

 

ЗА ИЗБЯГВАНЕ РИСКА ЗА ХОРА И ОКОЛНАТА СРЕДА, МОЛЯ, СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА.

 

Разрешение № 2677-2/30.06.2020 г.

Опаковка:  5 и 25 L

 

 

Добавихте НОАН Дезинфектант0 бр.